WaterMeester

WaterMeester: uw partner in waterbeheer

WaterMeester begeleidt uw organisatie bij het opstellen en implementeren van beleidsplannen voor oppervlaktewater, riolering en grondwater. WaterMeester legt verbindingen tussen beleid, beheer en uitvoering van de watersystemen waarvoor uw organisatie verantwoordelijk is. Schakel WaterMeester ook in voor uw gemeentelijk rioleringsplan.

Uitdagingen waterbeheer

Gemeentes hebben bij het beheer van watersystemen te maken met verschillende uitdagingen:

  • De verantwoordelijkheid voor het beheer van het stedelijke water wordt groter.
  • De burger spreekt de gemeente steeds vaker aan op het zichtbare oppervlaktewater in de bebouwde kom.
  • Ook over het bergen van hemelwater en het voorkomen van wateroverlast heeft de burger uitgesproken verwachtingen.
  • Gemeentes en waterschappen streven ernaar om de emissie op het oppervlaktewater steeds verder te reduceren.
  • De resterende lozing kan echter zorgen voor een verminderde waterkwaliteit of een negatief ervaren waterkwaliteit.
  • De klimaatverandering is van invloed op het watersysteem.

Inzicht in het totale stedelijk watersysteem

Deze uitdagingen vragen om inzicht in het totale stedelijk watersysteem. WaterMeester verschaft uw organisatie dit inzicht. Daarnaast zorgt WaterMeester voor een goede samenwerking in de driehoek van gemeente, provincie en waterschap. WaterMeester is tevens actief in samenwerkingsverbanden tussen meerdere gemeentes en het waterschap. Hierdoor kan WaterMeester een echte totaaloplossing voor watersystemen bieden.

Anticiperen op waterkwaliteit

Inzicht in het stedelijke water is nodig om negatieve belevingswaarden, zoals vissterfte, algenbloei of gesloten buitenzwembaden, te voorkomen. De waterkwaliteit van het stedelijk watersysteem verbetert door het beheer in te richten op:

  • Monitoren van water en bodem
  • Ecologisch natuurbeheer en aanleg ecologische verbindingszones
  • Oeverbeheer en inrichting natuurvriendelijke oevers
  • Baggeren en doorspoelen

Klimaatadaptatie en hittestress

Vanwege de klimaatverandering spelen klimaatadaptatie en hittestress een belangrijke rol bij planherzieningen en nieuwe ruimtelijke plannen. Hier is het samenspel tussen stedenbouwkundig ontwerper, waterbeleidsmaker, waterbeheerder en de technisch uitvoerder van de plannen van essentieel belang. WaterMeester zorgt dat alle betrokkenen op een lijn zitten.

Inzicht in grondwaterstanden

Daarnaast is meten en monitoren noodzakelijk voor een correcte basis van de nieuwe plannen. Inzicht in de grondwaterstanden maakt het mogelijk om grondwateroverlast van regenwateroverlast te onderscheiden, maar is daarnaast ook nodig om de vereiste drooglegging in bestemmingsplannen te onderbouwen. WaterMeester maakt het voor u inzichtelijk.

Slim afstemmen van beleid, beheer en uitvoering

Door beleid, beheer en uitvoering van deze zaken slim op elkaar af te stemmen, draagt WaterMeester bij aan een evenwichtig en ecologisch hoogstaand stedelijk watersysteem met een positieve belevingswaarde.

Gemeentelijk Rioleringsplan

Worstelt uw organisatie met het vijfjaarlijkse verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan? WaterMeester biedt uitkomst. Lees meer over het Dynamisch verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (D-vGRP) van WaterMeester.

Wilt u weten wat WaterMeester kan betekenen voor het waterbeheer van uw gemeente? Neem contact op.

 

Workshop 'samenwerken in het (afval)watergebied'

Dagvoorzitter Saskia Paulissen begon de dag met een aantal warmloopoefeningen op het gebied van het leggen van verbindingen. Het motto was daarbij 'flirten op het werk'. Door de oefeningen werd de sfeer meteen los en was ieder toegankelijk voor ideeën voor samenwerking.

Meer informatie nodig?


Direct contact Laatste nieuws