Integraal gebiedsgericht werken bij Werkorganisatie Duivenvoorde

Binnen de Werkorganisatie Duivenvoorde zijn we bezig met het ontwikkelen van een nieuwe integrale manier van denken over en werken in de publieke ruimte. Om effectief en efficiënt te kunnen werken, toekomstgericht op bestaande en nieuwe thema’s in te kunnen spelen en klaar te zijn voor de omgevingswet ligt de focus op integraal samenwerken, leren en expertise bundelen.

Bij deze nieuwe werkmethode wordt vanuit beheerperspectief en vanuit ruimtelijke ordeningsperspectief bekeken welke opgaven er binnen een gebied in de komende vijf jaar te verwachten zijn . Ook opgaven die spelen in het sociaal domein worden in beeld gebracht. Door al deze opgaven te bundelen wordt duidelijk in welke gebieden een integrale aanpak meerwaarde biedt en welke kansen hierbij ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan de opgave om riolering te vervangen en de groene buitenruimte opnieuw in te richten en de kansen die dit biedt op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie en speelvoorzieningen. Er zijn veel onderwerpen die op deze manier bij elkaar komen. Denk eens aan: langer zelfstandig thuis wonen, zorg, participatiemaatschappij, ruimtelijke adaptatie en biodiversiteit. Alles krijgt een plaats in het keuzeproces welke opgaven en kansen mee worden genomen in het project en welke niet.

De ervaring in pilots leert ons inmiddels dat op deze manier kansen aan het licht komen die eerder (bij een niet integrale benadering) niet eens zichtbaar waren! Kortom een enorme meerwaarde! Door deze manier van werk met werk maken kan een wijk met 1 integraal project weer toekomstbestendig worden gemaakt en een kwaliteitsimpuls krijgen.vWe bereiken met deze aanpak zoveel meer. Het levert voordelen op voor de bewoners en ondernemers, omdat we bijvoorbeeld maar een keer de weg opbreken in plaats van meerdere keren voor verschillende projecten. Doordat je werk met werk kan maken en het uiteindelijke project grootschaliger kan aanbesteden levert het een kostenreductie op. Tevens biedt het mogelijkheden om op onderdelen externe financieringsbronnen (als subsidies) aan te trekken. Bestuurders kunnen op een hoger abstractieniveau sturing gaan geven.

Samen werken, samen ophalen, samen uitwerken en samen optrekken om het integraal gebiedsgericht werken te implementeren in de organisatie. Met de begeleiding vanuit InnoFra lukt dit! InnoFra zorgt voor een spiegel, legt de vinger op de zere plek en weten op de juiste manier een cultuurverandering in gang te zetten en de juiste personen daarvoor te benaderen.

 

 

Meer informatie nodig?


Direct contact Meer nieuws