Partners

InnoFra onderscheidt zich van veel traditionele organisatie- en adviesbureaus door de netwerkorganisatievorm. Zowel onze (interne en externe) partners als ketenpartners hebben allemaal ruime ervaring bij de overheid of het bedrijfsleven. De kracht van de partners van InnoFra is niet alleen het delen van kennis en kunde. Ook betrokkenheid, gedrevenheid, effectiviteit, het leveren van kwaliteit en goede communicatie zijn onderdeel van hun werkwijze. Bij InnoFra werken betrokken adviseurs en vakspecialisten die zichzelf zien als uw collega’s. Dit garandeert een prettige en productieve samenwerking.

Frans Gersen
Directeur InnoFra

Het is mijn missie om vanuit de inhoud mensen en organisaties te ondersteunen in hun ontwikkeling.
Vanuit het principe van organisch organiseren wil ik vitale organisaties creëren, waar duurzame groei samengaat met plezier in het werk. Mijn kracht is om verbindingen te leggen die niet altijd voor de hand liggen. Van nature ben ik inspirerend, direct, analytisch, intuïtief en daadkrachtig.

Opdrachtgever Peter de Visser, hoofd afdeling Stadsbeheer gemeente Zoetermeer: "Frans spreekt de taal van de beheerders openbare ruimte. Hij heeft het vermogen om snel de organisatie te doorgronden en ook in de bestuurlijke context vervolgens breed draagvlak te ontwikkelen voor de gewenste verandering. Hij zoekt altijd naar de vraag achter de vraag en weet vakbekwame partners in te zetten voor de gezamenlijke reis naar het antwoord."

M +31 (0)6 26044946
T +31 (0)71 56 65 305

Tije Domburg

InnoFra ken ik nu al ruim 10 jaar en heb de onderneming zien groeien van een kleine onderneming naar de netwerkorganisatie zoals die nu is. Geheel passend bij de filosofie van InnoFra als netwerkorganisatie, werk ook ik als zelfstandig ondernemer binnen het netwerk.

Voordat ik in september 2015 gestart ben als zelfstandig ondernemer heb ik, naast een kort uitstapje naar een interim managementbureau, ruim 15 jaar ervaring opgedaan bij twee middelgrote accountancykantoren. Ik heb daar zowel in de audit, de samenstel- als de adviespraktijk gewerkt. Hierdoor heb ik een brede kennis op zowel bedrijfseconomisch als fiscaal gebied.

Mijn werkzaamheden voor InnoFra bestaan voornamelijk uit de uitvoering en begeleiding van de financieel administratieve processen en het opstellen van managementrapportages. Daarnaast verzorg ik de projectadministratie en onderhoud ik contact met de opdrachtgevers en de partners in het kader van de financiële administratie.

Maandelijks, of vaker indien nodig, sluit ik aan bij het MT-overleg om de managementrapportages te bespreken. Naast het vaststellen en bespreken van de gerealiseerde cijfers is onze blik voornamelijk gericht op de toekomst.

Anita Ermers
Senior Adviseur BeheerMeester
KennisCoach in opleiding

‘No mountain too high’

Verbinder, analytisch, toegankelijk, flexibel, relativerend en gaat voor resultaat met zorg voor details, dat ben ik. De weg naar het resultaat wordt samen bepaald. Daar ligt mijn kracht: vanuit vertrouwen en verbinding in gezamenlijkheid de berg beklimmen.

Na ruim 25 jaar gewerkt te hebben bij verschillende woningcorporaties in diverse functies, ben ik in 2016 gestart als zelfstandig ondernemer. Ik ben eigenaar van bureau TOP-IBC, bureau voor Interimmanagement, Beleidsadvies en Communicatie. Vanuit mijn ruime ervaring als manager zet ik mij in om het meest optimale uit mensen, organisaties en samenwerkingsverbanden te halen.

Voor InnoFra ben ik vanuit mijn ervaring op het terrein van Wonen, de volkshuisvesting, en ook het vertalen van strategisch denken naar duidelijke communicatie een prima aanvulling op het bestaande team van partners. Een niet onbelangrijk voordeel daarnaast is dat voor mij de politieke arena niet vreemd is. Vanuit mijn eerdere rol als fractievoorzitter en raadslid op lokaal niveau en nu als lid van het bestuur van de provinciale afdeling van mijn partij weet ik hoe het politieke speelveld eruit ziet en weet daarmee goed om te gaan. Vanuit mijn politieke rol was ik woordvoerder van diverse onderwerpen en heb ik veel voorbereidende raadsvergaderingen geleid als gespreksleider en discussieleider.

Vanuit mijn generalisme ben ik breed inzetbaar. Een aantal expertisegebieden waarop ik kan worden ingezet:

 • Interimmanagement
 • Procesmanagement
 • Procesbegeleider
 • Projectleider
 • Beleidsadvies
 • Communicatieadvies
 • Dagvoorzitter
 • Gespreksleider

De weg naar de top kun je alleen bereiken door constructief samen te werken. Daarnaast gaat het wat mij betreft om een open houding, transparante communicatie en de wil om met elkaar het meest gewenste eindresultaat te bereiken. Dit sluit prima aan op waar InnoFra voor staat.

E anita.ermers@beheermeester.nl

Gerrit Hasperhoven
Senior adviseur WaterMeester
KennisCoach

Vanaf 1975 (nu 40 jaar) heb ik veel kennis en ervaring opgedaan in het gemeentelijke ruimtelijk beleid en beheer, waarvan de laatste 9 jaar veel en uitgebreid in het rioleringsbeleid en het stedelijk waterbeleid.

Vanuit diverse functionele rollen, zoals: afdelingsmanager, projectmanager, projectleider, procesleider kenniscoach en domeinbeheerder heb ik bijgedragen aan en het initiatief genomen tot het uitrollen van samenwerking en samenwerkingsverbanden van lokaal tot regionaal en landelijk niveau binnen gemeenteland en later als zelfstandige.

Ik ben een gedreven netwerker/manager op het gebied van ruimtelijk beleid en beheer. Assetmanagement, samenwerking, transparante bedrijfsvoering en de burger(klant) centraal zijn daarbij mijn speerpunten.

Als zelfstandig ondernemer heb ik in 2006 “Conspage, advies Ruimtelijk Beheer” opgericht. Doelstelling van deze eenmanszaak is het bijdragen aan het leggen van verbindingen in de organisatie van overheden én het optimaliseren van werkprocessen. Beleid tot uitvoering brengen, leren van het beheer en realisatie in de fysieke ruimte én mensen meer plezier laten hebben in hun werk. Dit bereik ik door intensief samen te werken met de leden van de organisatie welke het betreft. Sinds 2011 ben ik als zelfstandige aangesloten bij InnoFra en neem ik momenteel als senior consultant het bedrijfsonderdeel WaterMeester voor mijn rekening.

Vanuit de gedachte dat door kennisdeling en krachtenbundeling van alle bij de afvalwaterketen betrokken overheden als één overheid naar de burgers getreden wordt is mijn slogan: “Samen Water Dragen”.

E gerrit.hasperhoven@watermeester.nl

Danny Buijink
Senior adviseur BeheerMeester
KennisCoach

Samen met andere KennisCoaches en de projectleider van Dataquint zorgen wij voor een soepele migratie van GBI naar Geovisia in de gemeente Moerdijk. Mijn aandeel hierin is om de Moerdijkse coördinatoren voor de clusters Wegen en Vastgoed te begeleiden naar een efficiënt en effectief beheersysteem en hiermee belangrijke beheersprocessen in Moerdijk verder te professionaliseren. Dit met als doel een transparante bedrijfsvoering te realiseren vanuit de BORG systematiek. Hiernaast begeleid ik het proces om te komen tot een vernieuwd handboek inrichting openbare ruimte voor de gemeente.

Naast mijn rol als Kenniscoach ben ik actief als Clusterhoofd Beheer Openbare Ruimte in de gemeente Zwijndrecht.

Enkele relevante ervaringen vanuit het verleden;

 • Vanuit mijn Lean Six Sigma Black Belt certificering ben ik ingezet als Projectleider voor een onderzoek naar structurele samenwerking Beheer Openbare Ruimte in de Drechtsteden
 • Projectleider capaciteit vraagstuk sport binnen de gemeente Zwijndrecht
 • Opdrachtgever voor civiel- en cultuurtechnische wijkreconstructies
 • Projectleider onderzoek uitbesteding afvaldienst gemeente Albrandswaard
 • Coördinator samenwerkingsinitiatieven op het gebied van water, groen en afval binnen de BAR (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) samenwerking. Dit in de tijd dat de BAR in oprichting was.

E danny.buijink@beheermeester.nl

Jan Morsink
Senior adviseur BeheerMeester
KennisCoach in opleiding

Al ruim 25 jaar werkzaam op het grensvlak van ICT en Beheer Openbare Ruimte en Geo-informatie. Het is mijn ambitie om in samenwerking met anderen, gestelde organisatie doel(en) en persoonlijke ambities te vertalen naar concrete realiseerbare plannen en oplossingen door gebruik te maken van een optimale inzet mensen, applicaties, processen en de organisatie zelf.

Ik heb een brede kennis en ervaring binnen ICT trajecten, gecombineerd met een brede inhoudelijke BOR- en Geo-informatiekennis. Deze ervaring is opgedaan in zowel bedrijfsleven als overheid.
Advies, projectmanagement, kwaliteitscontrole, coördinatie en coaching, zijn de rode draden in de door mij vervulde functies.

Ik heb met name veel ervaring opgedaan in de selectie, implementatie, vullen van en het gebruik van beheersystemen. Mijn ervaring is dat een organisatie Beheer Openbare Ruimte niet geholpen is met de implementatie van een beheersysteem alleen maar dat de uitdaging ligt in een goede inbedding en het gebruik van een dergelijk systeem. Daarom ben ik, als beheermeester, de samenwerking aangegaan met Innofra zodat we gezamelijk systemen die werken kunnen realiseren en waarmee BOR-medewerkers met plezier hun taak uit kunnen en willen voeren.

Ik ben ook aanspreekpunt en specialist add-on BORG en voor vragen kunt u dus bij mij terecht!

E jan.morsink@beheermeester.nl

Hendrik van Sandick
Senior adviseur BeheerMeester
KennisCoach in opleiding

De Omgevingswet komt eraan en die raakt ook Stadsbeheer op veel punten. Samen met InnoFra zorg ik ervoor dat Stadsbeheer de kansen mbt de Omgevingswet kan benutten om bij beleid en uitvoering integraal te werken. Het is belangrijk dat stadsbeheer op een goede manier meedoet bij de implementatie en niet langs de zijlijn toekijkt.
Ik hou me vanaf 1989 bezig met Omgevingsrecht en –beleid en heb gewerkt bij een adviesbureau, provincie, gemeente en twee ministeries. Van 2011 tot medio 2014 schreef ik mee aan de Omgevingswet bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Sinds twee jaar ben ik zelfstandig adviseur.

Op dit moment help ik diverse gemeenten, waterschappen en andere organisaties bij de implementatie van de Omgevingswet.
Voor Innofra heb ik gekozen omdat het een goede reputatie heeft en innoverend bezig is.

E hendrik.vansandick@beheermeester.nl

Dick Bakker
Adviseur WaterMeester

Stedelijk (riolerings)water en de inrichting van de huidige openbare ruimte heeft mijn volle aandacht. Ik beweeg mij daarbij op het vlak van beleid, planvorming en uitvoering, waarbij mijn kracht ligt bij het verbinden van beleid en planvorming met projecten en beheer.

Met InnoFra draag ik sinds 2004 bij aan complexe RO-projecten in (hoog)stedelijk-gebied en organisatorisch aan het in kaart brengen van werkprocessen tussen beheer, realisatie en ruimtelijke ontwikkeling. Hierin vervul ik diverse functionele rollen zoals: programmaleider, domeinbeheerder, beleidsmaker en projectleider. Mijn stijl is verbindend en gericht op integraliteit, actie en durf.

Opdrachten voer ik bij voorkeur uit op strategisch en tactisch niveau binnen het stedelijk water. Ik ken de wereld en de bestuurlijke processen bij gemeenten én waterschappen zeer goed. Daarnaast heb ik een goed waternetwerk op provinciaal en Rijksniveau als het gaat om Nationaal Bestuurdakkoord Water, Kaderrichtlijn Water en Deltaprogramma.

Vanuit de gedachte dat de overheid maar één klant heeft, ben ik ervan overtuigd dat samenwerken in de (afval)waterketen en betrekken van bewoners aan de voorkant de weg naar duurzame en maatschappelijke winst leidt.

E dick.bakker@watermeester.nl

Bouke de Jong

Afgelopen 17 jaar heb ik veel ervaring opgedaan in het beheer van de openbare ruimte. In eerste instantie bij Rijkswaterstaat mee mogen werken met de eerste prestatiebestekken voor het onderhoud langs de autosnelwegen. En vervolgens bij Oranjewoud / Antea Group 11 jaar lang voor vele verschillende gemeentelijke organisaties mogen werken. Deze werkzaamheden bevonden zich in de gehele breedte van het werkveld, dus van riolering tot verkeerstekens, groen een wegen. Maar ook vanaf strategisch tot en met operationele werkzaamheden. Het mooiste om te doen vind ik mijn klant echt helpen. Samen met mijn klant zijn of haar doelen bepalen en gezamenlijk daarnaartoe werken, dat is dan ook wat ik goed kan. Dit doe ik door rust en overzicht te bewaren, het inzetten van mijn empathisch vermogen en het verbinden van mensen.

Afgelopen jaren heb ik mij steeds meer verdiept in Assetmanagement en het strategische en tactische niveau van organisaties. Mijn klant en de organisatie een stap verder helpen, is waar ik mij nog verder in wil specialiseren. Dit ga ik doen door mijn klanten vanuit assetmanagementprincipes te helpen ontwikkelen.
Binnen InnoFra kan ik uitstekend mijn opgedane ervaring en kennis kwijt. Dit doe ik door mijn assetmanagementkennis in te zetten en daarnaast mijn concept De Integrale Programmakamer te gebruiken. In het project in Zoetermeer van InnoFra waar ik deel van uit mag maken, kan ik beide inzetten.

bouke.de.jong@interassetmanagement.nl

Meer informatie nodig?


Direct contact Laatste nieuws